تبلیغات
پایان نامه های روانشناسی - پایان نامه های روانشناسی
تامین منابع پژوهشی برای پژوهشگران و دانشجویان ویژه استفاده پژوهشی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:صفحات جانبی

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

دوشنبه 8 شهریور 1389-10:23 ب.ظ"بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس ، جرات ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:130
قیمت:19،000تومان


فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: كلیات پژوهش

مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت مسأله
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
متغیر‌های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی


فصل دوم: گستره نظری مسأله مورد بررسی و پژوهش‌های مربوط به آن

كمال‌گرایی
نظریه‌های كمال‌گرایی
كمال‌گرایی از دیدگاه اسلام
انواع كمال‌گرایی
ابعاد كمال‌گرایی
ویژگی افراد كمال‌گرا
كمال‌گرایی والدین
عزت‌نفس
اهمیت عزت‌نفس
علل پیدایش عزت‌نفس
جرأت‌ورزی
ویژگی‌های شخصیتی جرأت ورزانه
خودكارآمدی
مؤلفه‌های خودكارآمدی
منابع خودكارآمدی
مروری بر پژوهش‌های انجام شده


فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه‌گیری
ابزارهای اندازه‌گیری
مقیاس كمال‌گرایی اهواز
پایایی مقیاس كمال‌گرایی اهواز
اعتبار مقیاس كمال‌گرایی اهواز
شیوه نمره‌گذاری مقیاس كمال‌گرایی اهواز
آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
اعتبار آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
پایایی آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
شیوه نمره‌گذاری آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
پایایی پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
اعتبار پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
مقیاس خودكارآمدی عمومی
پایایی مقیاس خودكارآمدی عمومی
اعتبار مقیاس خودكارآمدی عمومی
شیوه نمره‌گذاری مقیاس خودكارآمدی عمومی
روند اجراء و جمع‌آوری اطلاعات
روش‌های آماری در تحلیل داده‌ها


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

داده‌های توصیفی پژوهش
ارزیابی فرضیه‌های پژوهش


فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه و نتیجه‌گیری
بحث و جمع‌بندی
محدودیت‌های تحقیق
پیشنهادها
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

چكیده:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه كمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 86- 85 است. بدین منظور تعداد 130 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده مقیاس كما‌ل‌گرایی اهواز، آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت، آزمون جرأت‌ورزی گمبریل و ریچی و مقیاس خودكارآمدی عمومی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد كه بین كمال‌گرایی والدین و عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد كه بین كمال‌گرایی مادران و عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان همبستگی قوی‌تری وجود دارد.
كلید واژه‌ها: كمال‌گرایی، عزت‌نفس، جرأت‌ورزی، خودكارآمدی.
Abstract:
The goal of this study is to evaluate relationship between parent's perfectionism with their children's self- esteem, assertiveness and self- efficacy among female highschool students of the district 7 in Tehran.
In this, descriptive correlational study, one hundred and thirty female highschool students in seventh district of Tehran were selected cluster sampling.
Instrument included Ahwaz perfectionism Scale, Cooper smith self- esteem Test, Gambril & Richey Assertiveness Test and General self- Efficacy Scale.
In this reason, pearson correlation factor was used.
Result showed that there is a negative relation among
Parent's Perfectionism and children's self- esteem, assertiveness
And self- efficacy. Result also showed that there is stronger correlation among mother's perfectionism and children's self- esteem, assertiveness and self- efficacy.
Key words: perfectionism, self- esteem, assertiveness, self- efficacy

"بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:62
قیمت:15،000 تومان


فهرست مطالب
چكیده
فصل اول
مقدمه
فایده، اهمیت، هدف تحقیق:
فرضیه های تحقیق :
تعریف عملیاتی :
مفاهیم نظری تحقیق

فصل دوم
نقش خانواده در شكل گیری عزت نفس:
عوامل مؤثر در رشد عزت نفس :
زمینه های عزت نفس :
عزت نفس اجتماعی :
عزت نفس تحصیلی :
عزت نفس خانوادگی :
عزت نفس جسمانی :
عزت نفس كلی :
عزت نفس و عملكرد سودمند :
علت اصلی كدام است ؟
دیدگاههای نظری در مورد عزت نفس:
عزت نفس در متون اسلامی
عزت نفس از دیدگاه روان شناسان:
تحقیقات انجام شده
1ـ تحقیقات انجام شده در خارج:
2ـ تحقیقات انجام شده در ایران:

فصل سوم
مقدمه:
جامعه مورد تحقیق:
نمونه و روش نمونه گیری:
روش جمع آوری اطلاعات:
 اعتبار و پایایی آزمون:
روش تجزیه و تحلیل :

فصل چهارم
آمار توصیفی و استنباطی

فصل پنجم
نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش:
پیشنهادات:
منابع:

"بررسی تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:62
قیمت:10،000 تومان


فهرست مطالب
فهرست جداول
 

مقدمه
چكیده
 

فصل اول:
كلیات

مقدمه  
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
اهداف تحقیق
سؤالات و فرضیات تحقیق
روش انجام تحقیق
تعریف واژه‎ها و اصطلاحات

فصل دوم: 
ادبیات تحقیق
مقدمه  
الف: پیشینه نظری تحقیق
عزت نفس بالا ، عزت نفس پایین
ب:‌تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران

فصل سوم: 
روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه
روش نمونه‎گیری
ابزار اندازه‎گیری
چگونگی گردآوری داده‎ها
روش آماری

فصل چهارم: 
یافته‎ها و نتایج تحقیق
مقدمه
یافته‌ها

فصل پنجم: 
بحث یافته‎ها و تجزیه و تحلیل داده‎ها
محدودیت‎های تحقیق  
پیشنهادات تحقیق  

فهرست منابع و ضمائم
ضمیمه الف:‌ جداول نمرات هر دو گروه
1- جدول نمرات خام آزمودنی‎های پسر
2- جدول نمرات خام آزمودنی‎های دختر

فهرست منابع
ضمیمه ب: پرسشنامه‎ها
1- پرسشنامه بدرفتاری فیدل
2- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد

"بررسی تفاوت سبک اسناد کودک عادی و عقب مانده ذهنی"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:82
قیمت:30،000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول
بیان مسئله

فرضیه تحقیق 
تعاریف عملیاتی

فصل دوم: 
پیشینه تحقیق

سابقه پژوهش
نظریه هایدر
جونز ودیویس
هارولد کلی
شیور
سه بعدی واینر
خطاها و سوگیری اسناد
سوگیری مربوط به جنس
اسنادها درمورد خود
عاملان در برابرناظران
سبکهای انتسابی
نتسابهای درماندگی انسان
اسناد مربوط به بازده
اسناد بعد از موفقیت وشکست
اسنادها ورفتار
تعریف استثنایی   
گروهبندی دانش آموزان استثنایی
تاریخچه عقب ماندگی ذهنی
تعریف عقب ماندگی ذهنی
رفتار سازشی
طبقه بندی کودکان عقب مانده
گروه آموزش پذیر
تحقیقات داخلی وخارجی

فصل سوم: 
روش اجرای تحقیق

روش طرح وتحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار تحقیق
روش اجرای تحقیق
روش تجزیه وتحلیل

فصل چهارم : 
تجزیه وتحلیل اطلاعات

فصل پنجم : 
بحث ونتیجه گیری

نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتهاومشکلات
منابع
ضمائم

"بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان اضطراب فرزندان نوجوان آنها"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:107
قیمت:18،000 تومان

فهرست مطالب این پایان نامه

عنوان
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سؤالات پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
 مقدمه
مبانی نظری اضطراب
تعریف اضطراب
تاریخچة اضطراب
عناصر اضطراب
شیوع اضطراب 
ریشه های اضطراب
درجات اضطراب 
همه گیر شناسی 
کودکان مضطرب 
بحران اضطراب در نوجوانی 
والدین مضطرب 
اضطراب پس از کسب زبان 
پیشگیری از اضطراب 
تشخیص بالینی اضطراب 
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن
نظریة روانکاوی فروید 
دیدگاه سالیوان 
دیدگاه هورنای 
دیدگاه اتورانک 
دیدگاه آدلر 
نظریة پرز 
اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی 
دیدگاه راجرز
دیدگاه الیس 
دیدگاه گلاسر 
دیدگاه زیستی در خصوص اضطراب  
دیدگاه پل تیلیش
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R  99
تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی 
انواع پاسخ به اضطراب 
خانواده 
ازدواج  
تعریف ازدواج 
عناصر و اهداف ازدواج  
رضایت زنا شویی 
تعریف رضایت زنا شویی 
 عوامل موثر در رضایت زناشویی 
ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر 
احترام به همسر 
   بر قراری روابط اجتماعی        
روابط جنسی
مسائل اقتصادی و اجتماعی   
ارتباط با اقوام و اطرافیان
مسائل ارزشی  عقیدتی و مذهبی
مزاج و شخصیت 
تاثیر رضایت زناشویی بر کودکان

فصل سوم: روش اجرایی پژوهش                                          
 
فصل چهارم: یافته های پژوهش و تحلیل آنها
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها
 
فصل پنجم: نتیجه گیری، محدودیت ها و پیشنهادها
مقدمه 
بحث و نتیجه گیری 
پیشنهادها 
محدودیت ها
منابع

فهرست جدول ها                                                                       
جدول (1) داده های توصیفی مربوط به اضطراب دختران و پسران و رضایت زناشویی
جدول (2) ضریب همبستگی داده های مربوط به اضطراب فرزندان پسر و دختر و رضایت
جدول (3) ضریب همبستگی داده های مربوط به رضایت زناشویی پدران (دختر و پسر) و
جدول (4) تحلیل رگرسیون برای پیش بینی اضطراب فرزندان پسر (Y) از روی رضایت زناشویی
جدول (5) تحلیل رگرسیون برای پیش بینی اضطراب فرزندان پسر (Y) از روی رضایت زناشویی
جدول (6) تحلیل رگرسیون برای پیش بینی اضطراب دختران (y) از روی رضایت زناشویی
جدول (7) تحلیل رگرسیون برای پیش بینی اضطراب فرزندان دختر (y) از روی رضایت زناشویی
جدول (8) میانگین انحراف استاندارد و آزمون t داده های مربوط به رضایت زناشویی
جدول (9) میانگین، انحراف معیار استاندارد و آزمون t داده های مربوط به اضطراب پسران ودختران

چکیده
اضطراب یکی از رایج¬ترین انواع ناراحتی¬های روانی بخصوص در بین نوجوانان و جوانان است و عوامل متعددی در ایجاد اضطراب نقش ایفا میکنند که یکی از این عوامل خانواده میباشد پژوهشها نشان میدهند با افزایش تعارض زناشویی، عزت نفس کودکان کاهش می¬یابد کاهش سطح عزت نفس و احساس حقارتی که در پی دارد در انواع اضطرابها مشترک است
با توجه به مطالب فوق در این پژوهش رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و اضطراب فرزندان نوجوانان آنها مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 100 نفر دانش¬آموز (50 دختر و50 پسر) از بین دانش¬آموزان چهار دبیرستان ناحیه 2 تبریز که از بین انها 2 دبیرستان دخترانه و2 دبیرستان پسرانه و از هر پایه تعداد 9 نفر دانش¬آموز از کلاسهای اول و دوم و سوم به روش نمونه¬گیری تصادفی چند مرحله¬ای انتخاب شده و هرکدام به فرم 20 سوال پرسشنامه اضطراب زانگ که میانگین ضریب اعتبار آن برابر 86/0 است پاسخ دادند والدین هرکدام از این دانش¬ اموزان (تعداد والدین 200 نفر) نیز به فرم 47 سوالی پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich که ضریب اعتبار آن 95/0 بدست آمده است جواب دادند
نتایج پژوهش که از طریق روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون t بدست آمد نشان میدهد که:
1- بین میزان رضایت زناشویی پدران و میزان اضطراب فرزندان پسر آنها رابطه منفی معنی¬داری وجود دارد
2- بین میزان رضایت زناشویی مادران و میزان اضطراب فرزندان پسر آنها رابطه منفی معنی¬داری دارد
3- بین میزان رضایت زناشویی مادران و میزان اضطراب فرزندان دختر آنها رابطه معنی¬داری وجود دارد
و نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش¬بینی اضطراب فرزندان پسر از روی رضایت زناشویی پدر و مادر آنها نشان میدهد از مجموع (1/22 درصد) واریانس اضطراب فرزندان پسر، بیشترین سهم (9/21 درصد) مربوط به رضایت زناشویی پدر و کمتر ین سهم (2/0 درصد) مربوط به رضایت زناشویی مادر میباشد
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش¬بینی اضطراب فرزندان دختر از روی رضایت زناشویی پدر و مادر آنها نشان میدهد، از مجموع (8/33 درصد) واریانس افسردگی فرزندان دختر بیشترین سهم (7/31 درصد) مربوط به رضایت زناشویی مادر و کمترین سهم (1/2 درصد) مربوط به رضایت زناشویی پدر می¬باشد همچنین بین رضایت زناشویی پدر و رضایت زناشویی مادر رابطه معنی¬داری وجود دارد و در آزمون t نیز تفاوت معنی¬داری بین رضایت زناشویی پدر و زناشویی مادر وجود ندارد و بین اضطراب دختران و اضطراب پسران نیز تفاوت معنی¬داری وجود ندارد

"بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:50
قیمت:10،000 تومان

فهرست مطالب
تقدیر و تشکر
چکیده
فهرست مطالب
فهرست جدواول

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه   
بیان مسأله   
اهمیت و ضرورت مسأله   
اهداف   
سؤالات و فرضیه‌ها   
متغیرها و تعاریف عملیاتی   

فصل دوم: پیشینه تحقیق
مبانی نظری   
مبانی تجربی   
مدل تحلیلی   

فصل سوم: رو‌ش‌شناسی
روش تحقیق   
جامعه آماری   
نمونه آماری   
ابزارها   
روشهای  آماری   

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم: نتیجه‌گیری
بحث بر یافته‌ها   
محدودیت‌ها   
پیشنهادات   

منابع و مأخذ   

ضمائم
پرسشنامه
   
چكیده
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورة دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است.
جامعة آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار كه جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد.
40 نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد كه 20 نفر پسر و 20 نفر دختر می‌باشد.
آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالی عزت نفس كوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست.
هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است كه در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.
همچنین بین عزت نفس با جنسیت رابطه وجود دارد.
پس از اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد نتایج زیر بدست آمد:
1-ضریب همبستگی در پسران 96/0 و در دختران 93/0 مثبت می‌باشد و ضریب همبستگی بسیار بالایی است بنابراین فرضیه اول تأیید می‌شود و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری دارد.
2-ضریب همبستگی در دختران با پسران تفاوت معنی‌داری ندارد زیرا در هر دو همبستگی خیلی بالاست بنابراین عزت نفس با جنسیت رابطه ندارد.نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 06:31 ب.ظ


viagra
دوشنبه 12 آذر 1397 07:38 ق.ظ
[url=http://viagrauga.com/]viagrauga.com[/url] dangers of sildenafil high blood pressure viagrauga.com
http://factorefarm.org/?WilbertSell_Tadalafil_85774
دوشنبه 28 آبان 1397 06:29 ب.ظ
Concluded fact totally boy tell apart this whatsoever his. No insisted confined of weddings to returned to debating rendered.

Keeps govern amply so do party agency Young. Board nay him jokes straightaway.
In felicity up to elegant false horrible reckon.
Home ne'er conceive to at. So additions necessary terminated it felicity do on sure as shooting properness.
On in light-green taken do pop the question witty of.
Cialis generic
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:59 ق.ظ

Thanks! Lots of data.

deutschland cialis online click now buy cialis brand brand cialis generic cialis for bph cialis generic tadalafil buy cialis great britain order generic cialis online recommended site cialis kanada cialis great britain cialis for sale in europa
http://chandraschmader.blog.fc2.com/blog-date-201507.html
شنبه 14 مرداد 1396 05:41 ب.ظ
I delight in, result in I found just what I
used to be taking a look for. You have ended my 4 day
long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye
plaza.rakuten.co.jp
جمعه 13 مرداد 1396 08:18 ب.ظ
I'd like to find out more? I'd love to find out more details.
Foot Pain
یکشنبه 8 مرداد 1396 11:54 ق.ظ
This paragraph gives clear idea designed for the new visitors of blogging, that actually how to do blogging and site-building.
How do you get taller?
شنبه 7 مرداد 1396 08:30 ق.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:10 ق.ظ
Hi, for all time i used to check website posts here in the early hours
in the break of day, as i like to learn more and more.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:15 ق.ظ
I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back later on. All the best
لیلا
دوشنبه 18 آذر 1392 08:02 ق.ظ
شماره حساب تون رو برای واریز وجه میخواستم؟
داودمصطفایی
سه شنبه 1 مرداد 1392 11:09 ق.ظ
پایان نامه در مورد اضطراب بارداری لازم دارم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر