تامین منابع پژوهشی برای پژوهشگران و دانشجویان ویژه استفاده پژوهشی

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندها

:صفحات جانبی

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

سه شنبه 17 اردیبهشت 1392-07:45 ب.ظ
لینک پایان نامه های جدید

 http://resaleha.mihanblog.com/post/archive/1392/2


 پایان نامه ها به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش
:09358105480)نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 08:40 ب.ظ
دوشنبه 8 شهریور 1389-11:23 ب.ظ"بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس ، جرات ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:130
قیمت:19،000تومان


فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: كلیات پژوهش

مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت مسأله
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
متغیر‌های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی


فصل دوم: گستره نظری مسأله مورد بررسی و پژوهش‌های مربوط به آن

كمال‌گرایی
نظریه‌های كمال‌گرایی
كمال‌گرایی از دیدگاه اسلام
انواع كمال‌گرایی
ابعاد كمال‌گرایی
ویژگی افراد كمال‌گرا
كمال‌گرایی والدین
عزت‌نفس
اهمیت عزت‌نفس
علل پیدایش عزت‌نفس
جرأت‌ورزی
ویژگی‌های شخصیتی جرأت ورزانه
خودكارآمدی
مؤلفه‌های خودكارآمدی
منابع خودكارآمدی
مروری بر پژوهش‌های انجام شده


فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه‌گیری
ابزارهای اندازه‌گیری
مقیاس كمال‌گرایی اهواز
پایایی مقیاس كمال‌گرایی اهواز
اعتبار مقیاس كمال‌گرایی اهواز
شیوه نمره‌گذاری مقیاس كمال‌گرایی اهواز
آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
اعتبار آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
پایایی آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
شیوه نمره‌گذاری آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت
پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
پایایی پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
اعتبار پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
مقیاس خودكارآمدی عمومی
پایایی مقیاس خودكارآمدی عمومی
اعتبار مقیاس خودكارآمدی عمومی
شیوه نمره‌گذاری مقیاس خودكارآمدی عمومی
روند اجراء و جمع‌آوری اطلاعات
روش‌های آماری در تحلیل داده‌ها


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

داده‌های توصیفی پژوهش
ارزیابی فرضیه‌های پژوهش


فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه و نتیجه‌گیری
بحث و جمع‌بندی
محدودیت‌های تحقیق
پیشنهادها
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

چكیده:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه كمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 86- 85 است. بدین منظور تعداد 130 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده مقیاس كما‌ل‌گرایی اهواز، آزمون عزت‌نفس كوپر اسمیت، آزمون جرأت‌ورزی گمبریل و ریچی و مقیاس خودكارآمدی عمومی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد كه بین كمال‌گرایی والدین و عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد كه بین كمال‌گرایی مادران و عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان همبستگی قوی‌تری وجود دارد.
كلید واژه‌ها: كمال‌گرایی، عزت‌نفس، جرأت‌ورزی، خودكارآمدی.
Abstract:
The goal of this study is to evaluate relationship between parent's perfectionism with their children's self- esteem, assertiveness and self- efficacy among female highschool students of the district 7 in Tehran.
In this, descriptive correlational study, one hundred and thirty female highschool students in seventh district of Tehran were selected cluster sampling.
Instrument included Ahwaz perfectionism Scale, Cooper smith self- esteem Test, Gambril & Richey Assertiveness Test and General self- Efficacy Scale.
In this reason, pearson correlation factor was used.
Result showed that there is a negative relation among
Parent's Perfectionism and children's self- esteem, assertiveness
And self- efficacy. Result also showed that there is stronger correlation among mother's perfectionism and children's self- esteem, assertiveness and self- efficacy.
Key words: perfectionism, self- esteem, assertiveness, self- efficacy

"بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:62
قیمت:15،000 تومان


فهرست مطالب
چكیده
فصل اول
مقدمه
فایده، اهمیت، هدف تحقیق:
فرضیه های تحقیق :
تعریف عملیاتی :
مفاهیم نظری تحقیق

فصل دوم
نقش خانواده در شكل گیری عزت نفس:
عوامل مؤثر در رشد عزت نفس :
زمینه های عزت نفس :
عزت نفس اجتماعی :
عزت نفس تحصیلی :
عزت نفس خانوادگی :
عزت نفس جسمانی :
عزت نفس كلی :
عزت نفس و عملكرد سودمند :
علت اصلی كدام است ؟
دیدگاههای نظری در مورد عزت نفس:
عزت نفس در متون اسلامی
عزت نفس از دیدگاه روان شناسان:
تحقیقات انجام شده
1ـ تحقیقات انجام شده در خارج:
2ـ تحقیقات انجام شده در ایران:

فصل سوم
مقدمه:
جامعه مورد تحقیق:
نمونه و روش نمونه گیری:
روش جمع آوری اطلاعات:
 اعتبار و پایایی آزمون:
روش تجزیه و تحلیل :

فصل چهارم
آمار توصیفی و استنباطی

فصل پنجم
نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش:
پیشنهادات:
منابع:

"بررسی تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:62
قیمت:10،000 تومان


فهرست مطالب
فهرست جداول
 

مقدمه
چكیده
 

فصل اول:
كلیات

مقدمه  
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
اهداف تحقیق
سؤالات و فرضیات تحقیق
روش انجام تحقیق
تعریف واژه‎ها و اصطلاحات

فصل دوم: 
ادبیات تحقیق
مقدمه  
الف: پیشینه نظری تحقیق
عزت نفس بالا ، عزت نفس پایین
ب:‌تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران

فصل سوم: 
روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه
روش نمونه‎گیری
ابزار اندازه‎گیری
چگونگی گردآوری داده‎ها
روش آماری

فصل چهارم: 
یافته‎ها و نتایج تحقیق
مقدمه
یافته‌ها

فصل پنجم: 
بحث یافته‎ها و تجزیه و تحلیل داده‎ها
محدودیت‎های تحقیق  
پیشنهادات تحقیق  

فهرست منابع و ضمائم
ضمیمه الف:‌ جداول نمرات هر دو گروه
1- جدول نمرات خام آزمودنی‎های پسر
2- جدول نمرات خام آزمودنی‎های دختر

فهرست منابع
ضمیمه ب: پرسشنامه‎ها
1- پرسشنامه بدرفتاری فیدل
2- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد

"بررسی تفاوت سبک اسناد کودک عادی و عقب مانده ذهنی"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:82
قیمت:30،000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول
بیان مسئله

فرضیه تحقیق 
تعاریف عملیاتی

فصل دوم: 
پیشینه تحقیق

سابقه پژوهش
نظریه هایدر
جونز ودیویس
هارولد کلی
شیور
سه بعدی واینر
خطاها و سوگیری اسناد
سوگیری مربوط به جنس
اسنادها درمورد خود
عاملان در برابرناظران
سبکهای انتسابی
نتسابهای درماندگی انسان
اسناد مربوط به بازده
اسناد بعد از موفقیت وشکست
اسنادها ورفتار
تعریف استثنایی   
گروهبندی دانش آموزان استثنایی
تاریخچه عقب ماندگی ذهنی
تعریف عقب ماندگی ذهنی
رفتار سازشی
طبقه بندی کودکان عقب مانده
گروه آموزش پذیر
تحقیقات داخلی وخارجی

فصل سوم: 
روش اجرای تحقیق

روش طرح وتحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار تحقیق
روش اجرای تحقیق
روش تجزیه وتحلیل

فصل چهارم : 
تجزیه وتحلیل اطلاعات

فصل پنجم : 
بحث ونتیجه گیری

نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتهاومشکلات
منابع
ضمائم

"بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان اضطراب فرزندان نوجوان آنها"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:107
قیمت:18،000 تومان

فهرست مطالب این پایان نامه

عنوان
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سؤالات پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
 مقدمه
مبانی نظری اضطراب
تعریف اضطراب
تاریخچة اضطراب
عناصر اضطراب
شیوع اضطراب 
ریشه های اضطراب
درجات اضطراب 
همه گیر شناسی 
کودکان مضطرب 
بحران اضطراب در نوجوانی 
والدین مضطرب 
اضطراب پس از کسب زبان 
پیشگیری از اضطراب 
تشخیص بالینی اضطراب 
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن
نظریة روانکاوی فروید 
دیدگاه سالیوان 
دیدگاه هورنای 
دیدگاه اتورانک 
دیدگاه آدلر 
نظریة پرز 
اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی 
دیدگاه راجرز
دیدگاه الیس 
دیدگاه گلاسر 
دیدگاه زیستی در خصوص اضطراب  
دیدگاه پل تیلیش
اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R  99
تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی 
انواع پاسخ به اضطراب 
خانواده 
ازدواج  
تعریف ازدواج 
عناصر و اهداف ازدواج  
رضایت زنا شویی 
تعریف رضایت زنا شویی 
 عوامل موثر در رضایت زناشویی 
ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر 
احترام به همسر 
   بر قراری روابط اجتماعی        
روابط جنسی
مسائل اقتصادی و اجتماعی   
ارتباط با اقوام و اطرافیان
مسائل ارزشی  عقیدتی و مذهبی
مزاج و شخصیت 
تاثیر رضایت زناشویی بر کودکان

فصل سوم: روش اجرایی پژوهش                                          
 
فصل چهارم: یافته های پژوهش و تحلیل آنها
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها
 
فصل پنجم: نتیجه گیری، محدودیت ها و پیشنهادها
مقدمه 
بحث و نتیجه گیری 
پیشنهادها 
محدودیت ها
منابع

فهرست جدول ها                                                                       
جدول (1) داده های توصیفی مربوط به اضطراب دختران و پسران و رضایت زناشویی
جدول (2) ضریب همبستگی داده های مربوط به اضطراب فرزندان پسر و دختر و رضایت
جدول (3) ضریب همبستگی داده های مربوط به رضایت زناشویی پدران (دختر و پسر) و
جدول (4) تحلیل رگرسیون برای پیش بینی اضطراب فرزندان پسر (Y) از روی رضایت زناشویی
جدول (5) تحلیل رگرسیون برای پیش بینی اضطراب فرزندان پسر (Y) از روی رضایت زناشویی
جدول (6) تحلیل رگرسیون برای پیش بینی اضطراب دختران (y) از روی رضایت زناشویی
جدول (7) تحلیل رگرسیون برای پیش بینی اضطراب فرزندان دختر (y) از روی رضایت زناشویی
جدول (8) میانگین انحراف استاندارد و آزمون t داده های مربوط به رضایت زناشویی
جدول (9) میانگین، انحراف معیار استاندارد و آزمون t داده های مربوط به اضطراب پسران ودختران

چکیده
اضطراب یکی از رایج¬ترین انواع ناراحتی¬های روانی بخصوص در بین نوجوانان و جوانان است و عوامل متعددی در ایجاد اضطراب نقش ایفا میکنند که یکی از این عوامل خانواده میباشد پژوهشها نشان میدهند با افزایش تعارض زناشویی، عزت نفس کودکان کاهش می¬یابد کاهش سطح عزت نفس و احساس حقارتی که در پی دارد در انواع اضطرابها مشترک است
با توجه به مطالب فوق در این پژوهش رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و اضطراب فرزندان نوجوانان آنها مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 100 نفر دانش¬آموز (50 دختر و50 پسر) از بین دانش¬آموزان چهار دبیرستان ناحیه 2 تبریز که از بین انها 2 دبیرستان دخترانه و2 دبیرستان پسرانه و از هر پایه تعداد 9 نفر دانش¬آموز از کلاسهای اول و دوم و سوم به روش نمونه¬گیری تصادفی چند مرحله¬ای انتخاب شده و هرکدام به فرم 20 سوال پرسشنامه اضطراب زانگ که میانگین ضریب اعتبار آن برابر 86/0 است پاسخ دادند والدین هرکدام از این دانش¬ اموزان (تعداد والدین 200 نفر) نیز به فرم 47 سوالی پرسشنامه رضایت زناشویی Enrich که ضریب اعتبار آن 95/0 بدست آمده است جواب دادند
نتایج پژوهش که از طریق روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون t بدست آمد نشان میدهد که:
1- بین میزان رضایت زناشویی پدران و میزان اضطراب فرزندان پسر آنها رابطه منفی معنی¬داری وجود دارد
2- بین میزان رضایت زناشویی مادران و میزان اضطراب فرزندان پسر آنها رابطه منفی معنی¬داری دارد
3- بین میزان رضایت زناشویی مادران و میزان اضطراب فرزندان دختر آنها رابطه معنی¬داری وجود دارد
و نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش¬بینی اضطراب فرزندان پسر از روی رضایت زناشویی پدر و مادر آنها نشان میدهد از مجموع (1/22 درصد) واریانس اضطراب فرزندان پسر، بیشترین سهم (9/21 درصد) مربوط به رضایت زناشویی پدر و کمتر ین سهم (2/0 درصد) مربوط به رضایت زناشویی مادر میباشد
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش¬بینی اضطراب فرزندان دختر از روی رضایت زناشویی پدر و مادر آنها نشان میدهد، از مجموع (8/33 درصد) واریانس افسردگی فرزندان دختر بیشترین سهم (7/31 درصد) مربوط به رضایت زناشویی مادر و کمترین سهم (1/2 درصد) مربوط به رضایت زناشویی پدر می¬باشد همچنین بین رضایت زناشویی پدر و رضایت زناشویی مادر رابطه معنی¬داری وجود دارد و در آزمون t نیز تفاوت معنی¬داری بین رضایت زناشویی پدر و زناشویی مادر وجود ندارد و بین اضطراب دختران و اضطراب پسران نیز تفاوت معنی¬داری وجود ندارد

"بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:50
قیمت:10،000 تومان

فهرست مطالب
تقدیر و تشکر
چکیده
فهرست مطالب
فهرست جدواول

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه   
بیان مسأله   
اهمیت و ضرورت مسأله   
اهداف   
سؤالات و فرضیه‌ها   
متغیرها و تعاریف عملیاتی   

فصل دوم: پیشینه تحقیق
مبانی نظری   
مبانی تجربی   
مدل تحلیلی   

فصل سوم: رو‌ش‌شناسی
روش تحقیق   
جامعه آماری   
نمونه آماری   
ابزارها   
روشهای  آماری   

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم: نتیجه‌گیری
بحث بر یافته‌ها   
محدودیت‌ها   
پیشنهادات   

منابع و مأخذ   

ضمائم
پرسشنامه
   
چكیده
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورة دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است.
جامعة آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار كه جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد.
40 نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد كه 20 نفر پسر و 20 نفر دختر می‌باشد.
آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالی عزت نفس كوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست.
هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است كه در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.
همچنین بین عزت نفس با جنسیت رابطه وجود دارد.
پس از اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد نتایج زیر بدست آمد:
1-ضریب همبستگی در پسران 96/0 و در دختران 93/0 مثبت می‌باشد و ضریب همبستگی بسیار بالایی است بنابراین فرضیه اول تأیید می‌شود و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری دارد.
2-ضریب همبستگی در دختران با پسران تفاوت معنی‌داری ندارد زیرا در هر دو همبستگی خیلی بالاست بنابراین عزت نفس با جنسیت رابطه ندارد.نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 07:31 ب.ظ
دوشنبه 8 شهریور 1389-11:07 ب.ظمقایسه سبک های دلبستگی و حل مسئله دانشجویان دارای نشانه های افسردگی با دانشجویان بهنجار
این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:75

قیمت:10،000 تومان

فهرست


فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
متغیرها
تعریف مفاهیم تحقیق
تعاریف مفهومی
افسردگی
دلبستگی
سبک های حل مسئله
تعاریف عملیاتی
افسردگی
سبک های دلبستگی
سبک های حل مسئله


فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق
مقدمه
تعریف افسردگی
رویکرد رفتاری
رویکرد روانکاوی
رویکرد زیستی
رویکرد شناختی
سبک های دلبستگی
دلبستگی در نظام باولبی
دلبستگی در بزرگسالان
ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان
الف : بزرگسالان ایمن
ب: بزرگسالان ناایمن
مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال
پیامدهای دلبستگی
سبکهای مقابله ای
شیوه های حل مسئله
جهت گیری به مسئله
مهارت های حل مسئله
رابطه حل مسئله و شیوه مقابله


فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
طرح تحقیق
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
الف : معرفی پرسشنامه
ب : میزان ثبات ، پایایی و قابلیت اعتماد آزمون
ج : هنجاریابی آزمون هازن و شور در ایران
د : نحوه اجرای آزمون
ه : نمره گذاری
پرسشنامه سبک های حل مسئله
معرفی پرسشنامه
روش اجرای تحقیق


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
یافته های توصیفی
سبک های دلبستگی
وضعیت دلبستگی در دو گروه افسرده و بهنجار
جدول4-1- داده های توصیفی برای انواع سبک های دلبستگی برای دو گروه افسرده و بهنجار
نمودار 4-1- نمودار توصیفی برای انواع سبک های دلبستگی دو گروه افسرده و بهنجار
سبک های حل مسئله
جدول 4-2- داده های توصیفی برای سبک های حل مسئله دو گروه افسرده و بهنجار
تحلیل استنباطی
تحلیل فرضیه ها
جدول شماره4-3- داده های آماری آزمون دلبستگی
جدول 4-4- داده های آماری تی هتلینگ برای سبک های حل مسئله
جدول 4-5- تحلیل واریانس دوطرفه سبک های حل مسئله


فصل پنجم : بحث و تفسیر یافته ها
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
منابع
پیوست ها


بررسی و مقایسه میزان اضطراب امتحان دانشجویان بومی و غیر بومی
این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )
قیمت:12،000 تومان

چكیده :
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر بومی و غیربومی و در ایام امتحانات صورت گرفته است. پژوهش در سطح دانشگاه تبریز انجام گرفت.
بعد از انتخاب نمونه لازم به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس زونگ استفاده شد.
برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده آزمون t استفاده شده .T محاسبه شده در سطح 001/0 معنی‌دار است كه فرضیه H1 مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر بین میزان اضطراب دانشجویان بومی و غیربومی در ایام امتحانات تفاوت وجود دارد و این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار‌ است  و به این ترتیب فرضیه پیشنهادی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.

 

فهرست مطالب   

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف متغیرها

فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنة تحقیق
مقدمه
اضطراب
علائم اضطراب
بیماری‌های كه در اثر اضطراب ایجاد می شوند.
رویكردهای نظری به اضطراب
اضطراب امتحان
پیشینه تحقیقات

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
عنوان
جامعه آماری
نمونه آماری
شیوه  اجرای تحقیق
روش‌های آماری

فصل چهارم : یافته‌های پژوهشی
مقدمه
یافته‌های توصیفی
یافته‌های استنباطی

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه
بحث و نتیجه‌گیری
پیشنهادهای كاربردی
پیشنهادهای پژوهشی
محدودیت‌های پژوهش

منابع و ضمائم

مقدمه :
قرن حاضر قرن فن‌آوری، قرن اضطراب و قرن پیچیدگی‌‌هاست كه هر كدام انسان را مخاصره كرده‌اند. در میان این گرداب، آن چه از انسان امروزی انتظار می‌رود دانش آموزی و كنار آمدن با پیچیدگی‌های دنیاست. این پیچیدگی، انسان امروزی را بر آن داشته تا با آن كنار آید و برای كنار آمدن بر این وضع، از مكانیزم تعادل حیاتی سود می‌جوید. انسان مجموعه‌ای از هیجانات است كه برای مقابله با این پیچیدگی‌ با آنها توسل می‌جوید. در این میان اضطراب مشهود و بارز است. همه ما از معنای واژه اضطراب و چگونگی احساس‌مان در زمانی كه می‌گوییم مضطربیم، تصور كلی داریم. ما می‌توانیم تا حدی در مورد تجربه‌ درونی مرتبط با چنین احساس‌هایی هم داستان‌ باشیم. جدا از نظریه‌‌پردازیهای كه در مورد اضطراب شده، اضطراب نقش یك علامت خطر را مبنی بر این كه جریان بر وقف مراد نیست برای فرد ایفا می كند. در این تلاطم قرن، نقش انسان بر كسب دانش رقم زده است. انسان دانش را كسب كرده و به پیش می‌رود و هرچه می‌آموزد در انبار ذهن خویش آنها را اندوزش می‌كند.
انسان در عصر پراضطراب به پیش می‌رود و علم می‌آموزد ولی ارتباط مخزن اندوزش ذهنی وی با این هیجانات، او را با مشكلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. ارتباط بین هیجانات و حافظه بسیار پیچیده است؛ زیرا این دو در بسیاری از زمینه‌ها با یكدیگر روابط متقابل دارند( خداپناهی، 1376).
به هر حال اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یك پاسخ سازش یافته تلقی می‌شود، به گونه‌ای كه می‌توان گفت اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می‌رفتیم، یا فقدان اضطراب ممكن است ما را مشكلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای مواجه كند( دادستان، 1376). ولی با این حال اضطراب می‌تواند عملكرد شناختی را مختل سازد و بایستی این پدیده را در موسسات آموزشی مد نظر قرار داد. عملكرد یك دانش آموز در جلسه امتحان تحت تأثیر اضطراب قرار می‌گیرد، این امر نباید سبب شود فكر كنند یادگیری صورت نگرفته است، این دانش آموز ممكن است، جواب سوال‌ها را به خوبی یاد گرفته باشد، اما اضطراب او باعث ناتوانی‌اش در دادن جواب كامل سوال گردد( سیف، 1379).
اگر موقعیتی فراهم شود تا افراد در سطح بهینه هیجانی به آموزش بپردازند در این صورت اضطراب نه به عنوان عامل مختل، بلكه به عنوان یاری رسان در یادگیری ایفای نقش می‌كند. همه می‌دانند كه در پایین‌ترین سطح هیجانی، انسان دچار كسالت و خواب‌آلودگی می‌شود و در بالاترین سطوح هیجانی، فرد دچار آشفتگی روانی می‌شود، ولی با این حال در سطح بهینه هیجانی، فرد به بهترین عملكرد دست می‌یابد. سطح پایین انگیختگی با محرومیت حسی ارتباط دارد و انگیختگی زیاد به احساس استرس فشار و ناكامی می‌انجامد و در سطح بهینه انگیختگی، عملكرد به بهترین شكل بروز می‌كند( مارشال ریو ، 1376).
اضطراب به عنوان یك انگیختگی هیجانی در نظر گرفته می‌شود و در دهه‌های اخیر در پرداخت به اضطراب متخصصان بالینی و آموزشی، یكی از نشانه‌های حاصل از اضطرابی سطح بالا را افت تحصیلی نامیده‌اند و از آن به بعد تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است و افرادی چون دارك  1989، و بسیاری كسان دیگر، در این زمینه دست به تحقیق زده‌اندو تأثیر اضطراب بر هوش، حافظه، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و ... را  مورد توجه قرار داده‌اند.

"بررسی رابطه منبع کنترل(درونی-بیرونی) باعزت نفس"
این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480 )

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  

رشته:روانشناسی

تعداد صفحات:102

قیمت:15،000 تومان


چكیده تحقیق
    پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت  منبع كنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.
    منبع كنترل كه دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی كه دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهای در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.
    عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود كه فرد به خود نسبت میدهد و فكر میكند دیگران برای او به عنوان یك شخص قائل هستند.
    جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز  نفر از دانشجویان كه شامل  دختر و  پسر بوده كه در كتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.
   روش آماری كه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این كه پژوهش دارای دو متغییر بوده كه هر كدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.
   نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:
  1 بین عزت نفس ومنبع كنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
  2 بین عزت نفس ومنبع كنترل پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
  3 بین عزت نفس دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.
  4 بین منبع كنترل دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چكیده تحقیق
مقدمه

فصل اول                                          
بیان مسئله                                                      
اهمیت پژوهش                               
هدف پژوهش                               
سوالات پژوهش                                                                                        
متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها         
منبع کنترل                                     
تعریف عملیاتی                                            
عزت نفس       
                                 
 فصل دوم                                   
پیشینه نظری                                                                                    
 نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس           
نظریه جیمز                                    
نظریه مید                                               
نظریه کولی                                    
نظریه روزنبرگ                                           
نظریه سالیوان                                    
نظریه هورنای                                        
نظریه آدلر                           
نظریه راجرز                                              
نظریه مزلو                                                 
نظریه ی آلپورت         
نظریه ی دیگر روانشناسان                 
عزت نفس و غرور                                
نقش خانواده در شكل گیری عزت نفس                                     
نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان                                     
كمك تخصصی برای افزایش عزت نفس                                          
منبع كنترل                                                                                        
رویكردها و نظریه های متفاوت درباره منبع   كنترل 
مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی
تفاوت های فردی
كنترل                                                                      
واكنش در برابر از دست دادن كنترل  
منبع كنترل                                                                                     
منبع كنترل درونی                                           
منبع كنترل بیرونی
ویژگی های افراد با منبع كنترل درونی   
ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی 
تصور راتر در باره انسان     
                                          
فصل سوم                                           
طرح پژوهش                                
جامعه ی مورد پژوهش                                
نمونه روش نمونه گیری                                 
ابزارتحقیق                                                                                      
آزمون منبع کنترل              
آزمون عزت نفس          
روش اجرای پژوهش                                     
اجرای اصلی                               
روش آمار

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آمارِِِی
یافته های مربوط به سوال پژوهش

فصل پنجم                                                                     
بحث و نتیجه گیری                                        
پیشنهادات                       
منابع
ضمائم
بررسی و مقایسه میزان اظطراب دانشجویان پسر دانشگاه قبل از امتحانات و در ایام امتحانات
  این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  

تعداد صفحات:74

قیمت:10،000تومان
چكیده :
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام امتحانات صورت گرفته است. پژوهش در سطح دانشگاه تبریز انجام گرفت.
بعد از انتخاب نمونه لازم به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس زونگ استفاده شد.
برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده آزمون t استفاده شده .T محاسبه شده در سطح 001/0 معنی‌دار است كه فرضیه H1 مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر بین میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات تفاوت وجود دارد و این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار‌ است  و به این ترتیب فرضیه پیشنهادی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.

 

فهرست مطالب   

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف متغیرها

فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنة تحقیق
مقدمه
اضطراب
علائم اضطراب
بیماری‌های كه در اثر اضطراب ایجاد می شوند.
رویكردهای نظری به اضطراب
اضطراب امتحان
پیشینه تحقیقات

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
عنوان
جامعه آماری
نمونه آماری
شیوه  اجرای تحقیق
روش‌های آماری

فصل چهارم : یافته‌های پژوهشی
مقدمه
یافته‌های توصیفی
یافته‌های استنباطی

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه
بحث و نتیجه‌گیری
پیشنهادهای كاربردی
پیشنهادهای پژوهشی
محدودیت‌های پژوهش

منابع و ضمائم

مقدمه :
قرن حاضر قرن فن‌آوری، قرن اضطراب و قرن پیچیدگی‌‌هاست كه هر كدام انسان را مخاصره كرده‌اند. در میان این گرداب، آن چه از انسان امروزی انتظار می‌رود دانش آموزی و كنار آمدن با پیچیدگی‌های دنیاست. این پیچیدگی، انسان امروزی را بر آن داشته تا با آن كنار آید و برای كنار آمدن بر این وضع، از مكانیزم تعادل حیاتی سود می‌جوید. انسان مجموعه‌ای از هیجانات است كه برای مقابله با این پیچیدگی‌ با آنها توسل می‌جوید. در این میان اضطراب مشهود و بارز است. همه ما از معنای واژه اضطراب و چگونگی احساس‌مان در زمانی كه می‌گوییم مضطربیم، تصور كلی داریم. ما می‌توانیم تا حدی در مورد تجربه‌ درونی مرتبط با چنین احساس‌هایی هم داستان‌ باشیم. جدا از نظریه‌‌پردازیهای كه در مورد اضطراب شده، اضطراب نقش یك علامت خطر را مبنی بر این كه جریان بر وقف مراد نیست برای فرد ایفا می كند. در این تلاطم قرن، نقش انسان بر كسب دانش رقم زده است. انسان دانش را كسب كرده و به پیش می‌رود و هرچه می‌آموزد در انبار ذهن خویش آنها را اندوزش می‌كند.
انسان در عصر پراضطراب به پیش می‌رود و علم می‌آموزد ولی ارتباط مخزن اندوزش ذهنی وی با این هیجانات، او را با مشكلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. ارتباط بین هیجانات و حافظه بسیار پیچیده است؛ زیرا این دو در بسیاری از زمینه‌ها با یكدیگر روابط متقابل دارند( خداپناهی، 1376).
به هر حال اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یك پاسخ سازش یافته تلقی می‌شود، به گونه‌ای كه می‌توان گفت اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می‌رفتیم، یا فقدان اضطراب ممكن است ما را مشكلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای مواجه كند( دادستان، 1376). ولی با این حال اضطراب می‌تواند عملكرد شناختی را مختل سازد و بایستی این پدیده را در موسسات آموزشی مد نظر قرار داد. عملكرد یك دانش آموز در جلسه امتحان تحت تأثیر اضطراب قرار می‌گیرد، این امر نباید سبب شود فكر كنند یادگیری صورت نگرفته است، این دانش آموز ممكن است، جواب سوال‌ها را به خوبی یاد گرفته باشد، اما اضطراب او باعث ناتوانی‌اش در دادن جواب كامل سوال گردد( سیف، 1379).
اگر موقعیتی فراهم شود تا افراد در سطح بهینه هیجانی به آموزش بپردازند در این صورت اضطراب نه به عنوان عامل مختل، بلكه به عنوان یاری رسان در یادگیری ایفای نقش می‌كند. همه می‌دانند كه در پایین‌ترین سطح هیجانی، انسان دچار كسالت و خواب‌آلودگی می‌شود و در بالاترین سطوح هیجانی، فرد دچار آشفتگی روانی می‌شود، ولی با این حال در سطح بهینه هیجانی، فرد به بهترین عملكرد دست می‌یابد. سطح پایین انگیختگی با محرومیت حسی ارتباط دارد و انگیختگی زیاد به احساس استرس فشار و ناكامی می‌انجامد و در سطح بهینه انگیختگی، عملكرد به بهترین شكل بروز می‌كند( مارشال ریو ، 1376).
اضطراب به عنوان یك انگیختگی هیجانی در نظر گرفته می‌شود و در دهه‌های اخیر در پرداخت به اضطراب متخصصان بالینی و آموزشی، یكی از نشانه‌های حاصل از اضطرابی سطح بالا را افت تحصیلی نامیده‌اند و از آن به بعد تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است و افرادی چون دارك  1989، و بسیاری كسان دیگر، در این زمینه دست به تحقیق زده‌اندو تأثیر اضطراب بر هوش، حافظه، پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و ... را  مورد توجه قرار داده‌اند.


بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متاهل در دانشگاه

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480) .

توضیحات:پایان نامه کارشناسی (روانشناسی)

تعداد صفحات: 57

قیمت:9،000تومان


چكیده:
پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع كارشناسی دانشگاه است.
جامعه این پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجویان خانم دانشگاه است. نمونه این پژوهش شامل 100 نفر می باشد كه 50 نفر مجرد و 50 نفر متأهل می باشد كه به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد كه آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟
ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا  می باشد كه مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی كه شامل آزمون خی 2 می¬باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:
«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»
فهرست مطالب

چكیده
فصل اول: طرح تحقیق                               
1-1-    مقدمه
1-2-    بیان مسئله
1-3-    اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4-    اهداف پژوهش
1-5-    سؤالهای پژوهش
1-6-    تعاریف نظری
1-7-    تعاریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینة تحقیق
2-1- پیشینة تحقیق                               
2-2 پیشینة نظری
تاریخچه روانشناسی بلوغ
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی
عوامل مؤثر در بلوغ
بلوغ از دیدگاه روانشناسان
عاطفه چیست
جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی
مراحل تشكیل هویت در جوانان دانشگاهی
الگوی تحور روانی- اجتماعی
تكالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان
رشد و تكامل هیجانی- عاطفی
 رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان
نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها
رشد و تكامل اجتماعی
ترك خانه پدری
تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه
تعادل عاطفی روانی نوجوان
خودمحوری نوجوانان
خود پنداره و انواع خود
الگوی اریك اریكسون درباره هویت
آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد
عوامل حفاظتی انعطاف پذیری
انواع هویت
بحرانهای دوره نوجوانی
2-3- پیشینه عملی

فصل سوم: اجرای تحقیق
3-1- جامعه آماری
3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری
3-3- ابزار گردآوری داده ها
3-4- روش گرد آوری داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1- تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1-1- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش
4-1-2- اطلاعات مربوط به سؤالهای 2 تا 5 پژوهش
4-2- داده های جانبی   
نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده
نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری
5-2- محدودیت ها
5-3 پیشنهادات

پیوست       
منابع و مآخذ

مقایسه ی ویژگی های شخصیتی اعضای فعال انجمن های علمی و ادبی دانشگاه
این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  

تعداد صفحات:105

قیمت:15،000 تومان

توضیحات بیشتر: پایان نامه ای بسیار کاملچكیده پایان‌نامه :
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی اعضای فعال انجمن های علمی و ادبی دانشگاه تبریز صورت گرفته است. پژوهش در سطح دانشگاه تبریز انجام گرفت. بعد از انتخاب نمونه لازم به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ی شخصیتیNEO PI-R  استفاده شد، که دارای پنج شاخص روان رنجورخویی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیری، و با وجدان بودن است. برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده آزمون های T هتلینگ و t استیودنت برای دو نمونه ی مستقل استفاده شده است. نتایج حاکی از تأیید پنج فرضیه از شش فرضیه ی مطرح شده در پژوهش می باشد. به عبارت دیگر تأیید فرضیه ی  اول نشان داد که اعضای فعال انجمن های علمی و ادبی دارای ویژگی های شخصیتی متفاوتی هستند. در پنج فرضیه ی دیگر به طور مجزا هر یک از پنج عامل شخصیتی نئو در دو گروه آزمودنی ها با آزمون t مورد مقایسه قرار گرفت، و معنی داری t محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح 05/0 بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که در شاخص های روان رنجورخویی، برون گرایی، دلپذیری، و با وجدان بودن تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات اعضای انجمن های علمی و ادبی در سطح 05/0 معنی دار است، ولی معنی داری تفاوت در شاخص انعطاف پذیری تأیید نشد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
 (1-1) مقدمه
(1-2) بیان مسئله
(1-3) اهمیت پژوهش
(1-4) اهداف پژوهش
(1-5) فرضیه های پژوهش
(1-6) متغیرهای پژوهش
(1-7) تعریف مفاهیم پژوهش

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
(2-1) مقدمه
(2-2) تعاریف شخصیت
(2-3) اصطلاحات معادل شخصیت
(2-4) جنبه های شخصیت و عوامل به وجود آورنده ی آن
(2-5) سنجش و ارزیابی در مطالعه ی شخصیت
(2-6) پژوهش و تحقیق در مطالعه ی شخصیت
(2-7) نظریه در مطالعه ی شخصیت
(2-8) رابطه ی سنجش، پژوهش و نظریه
(2-9) دیدگاه ها و نظریه های شخصیت
(2-10) دیدگاه صفات
(2-11) روش تحلیل عاملی و مدل پنج عاملی شخصیت
(2-12) ویژگی های شخصیتی دانشمندان و هنرمندان
(2-13) پیشینه ی تحقیق
(2-14) سابقه ی پژوهش در ایران
(2-15) تحقیقات خارجی

فصل سوم : روش تحقیق
(3-1) مقدمه
(3-2) طرح پژوهش
(3-3) جامعه و نمونه ی آماری
(3-4) روش نمونه گیری
(3-5) ابزارهای جمع آوری اطلاعات
(3-6) پرسشنامه ی شخصیتی نئو NEO PI-R
(3-7) روش اجرای پژوهش
(3-8) روش تحلیل داده ها

فصل چهارم : نتایج تحقیق
(4-1) مقدمه
(4-2) یافته های توصیفی
(4-3) یافته های استنباطی

فصل پنجم : بحث در نتایج تحقیق
(5-1) بحث در نتایج
(5-2) محدودیت های پژوهش
(5-3) پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی

منابع
پیوست (1)
پرسشنامه ی تست شخصیتی NEO PI-R))

پیوست (2)
پاسخنامه ی تست شخصیتی   NEO PI-R))

 

(1-1) مقدمه
شخصیت  را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روانشناسی دانست، زیرا محورهای اساسی بحث شخصیت در زمینه هایی مانند یادگیری، انگیزه، ادراک، تفکر، احساسات و عواطف است. مفهوم اصلی و اولیه¬ی شخصیت، تصویر صوری و اجتماعی است و بر اساس نقشی که فرد جامعه بازی می کند، ترسیم می شود، یعنی در واقع فرد به اجتماع خود شخصیتی ارائه می دهد که جامعه بر اساس آن، او را ارزیابی می کند (گاردنر ، 1997 و هیل ، 1998، به نقل از حقیقی و دیگران، 1383).
کانت  می گوید: "علم  مجموعه ای است از روابط درونی بین مفاهیم و الگوی کلامی که در نتیجه ی آزمایش و مشاهده به وجود آمده اند که در مشاهده ها و آزمایش های آتی مورد استفاده قرار می گیرند" (به نقل از دلاور، 1380). علم عبارت است از مجموعه ی اطلاعات و شیوه های پرداختن به آنها یا به دست آوردن آنها. محتوای رشته هایی مانند شیمی، فیزیک، ستاره شناسی، و روانشناسی، علم را به عنوان مجموعه ای از اطلاعات روشن می کند. ...علم، قدرتمندترین ابزار روانشناسی برای جدا کردن واقعیت از خیال است (لفرانسوا گی آر. ، ترجمه ی سید محمدی، 1382).
هنر  عبارت است از: "تجلی زیبایی یک احساس برانگیخته شده در آرایش همگون از خطها، رنگها، حرکتها، اشاره ها، صوتها و کلمه ها برای پاسخ گفتن به یک دغدغه ی متعالی" (مسلمی، نشریه ی آبادی،شماره ی 17).
مسئله ی هنر از دو جهت قابل طرح است، جهت اول این است که ما به عنوان انسانهای شرقی و وابسته به چند تمدن پرشکوه و عظیم اگر بخواهیم روی پای خود بایستیم، باید از سرچشمه های اصیل فرهنگی خود استفاده کنیم و از غرق شدن بدون اراده در ارزشها و فرهنگهای غیرخودی دوری کنیم. جهت دیگر در ارتباط با مسئله ی هنر این است که بر خلاف گذشته، هنر یکی از جنبه های فرعی و تفننی زندگی برخی از اقشار مرفه و ثروتمند نیست، بلکه امروزه هنر جدی ترین و ضروری ترین مسئله ی انسانی است که در متن زندگی همه ی مردم رسوخ پیدا کرده است.اکنون زمام هنر به دست متفکران دردمند و آگاه است (شریعتی، 1379، به نقل از حقیقی و دیگران، 1383).
فن آور  و هنرمند  از بزرگان یک جامعه اند و بر سمت و سوی کار هر یک ارزشهای اعتقادی و اجتماعی به شدت مؤثر است. هر دو دست اندرکاران خلق یک چیز نو هستند. فن آور در عرصه ی پاسخ به یک نیاز مادی تلاش می کند و هنرمند نیازهای غیرمادی انسان را از دریچه ی تجربه های احساسی خود پاسخ می گوید (مسلمی، نشریه ی آبادی،شماره ی 17).
در حیطه ی روانشناسی شخصیت، نظریه های گوناگونی مطرح شده است، از جمله نظریه های سرشتی لمبروزو، روان تحلیل گری فروید، پدیدارشناختی راجرز، شناختی کلی، و ... . یکی از دیدگاههای جدید شخصیت، رویکرد صفات است که از دیدگاههای مطرح در این حوزه است و در سالهای اخیر به طور جامع با مدل پنج عاملی شخصیت ارائه شده است (ایرانی، 1383).اگرچه خصوصیات شخصیتی زیادی وجود دارد، اما تحقیقات، پنج عامل را برای دسته بندی آنها تأیید نموده اند. این پنج عامل در زمانها و فرهنگهای مختلف مورد تأیید قرار گرفته و به عنوان پنج عامل بزرگ شناخته شده اند. این پنج عامل پس از تجدید نظر زیاد به عاملهای روان رنجورخویی ، برون گرایی ، گشودگی ، دلپذیری ، و وظیفه شناسی  نامگذاری شده اند (کوستا و مک کری ، 2002، به نقل از حقیقی و دیگران،1383).
با توجه به آنچه بیان شد پژوهش حاضر سعی دارد با مطالعه ی ویژگیها(عوامل)ی شخصیت به شناخت عوامل همبسته با گرایش افراد به فعالیت در حوزه های علمی و هنری پرتوی بیفکند.نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 07:40 ب.ظ
دوشنبه 8 شهریور 1389-10:38 ب.ظ"بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل"
این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:105
قیمت:11،000 تومان

فهرست
عنوان
فصل اول: طرح تحقیق
1ـ مقدمه
2ـ موضوع پژوهش
3ـ فایده و اهمیت و هدف پژوهش
4ـ فرضیه پژوهش
5ـ هدف و فایده تحقیق               
6ـ تعاریف عملیاتی    

فصل دوم:
1ـ مقدمه
2ـ پیشینه تحقیق
  1ـ بخش اول :
    سلطه گر كیست؟ سلطه پذیر كیست؟
  سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی
فروید
 یونگ
 اریك فروم 
 راسل
 آدلر
 هورنای
 ملانی كلاین
 سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ
  مانس اشپربر
 بخش دوم :
 همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه
 پذیری
 متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی
متابعت
همانند سازی
درونی كردن
توالی دام گستری
محظوری اخلاقی موفقیت
  قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط     

 فصل سوم:
1ـ روش و ابزار تحقیق
2ـ جامعه آماری
3ـ نمونه آماری
4ـ ابزار (پرسشنامه)

فصل چهارم:
1ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها
2ـ محدودیت های پژوهش
3ـ پیشنهادات
4ـ فهرست منابع"اختلات شبه جسمی"

این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.(تلفن سفارش:09358105480)
توضیحات:پایان نامه کارشناسی  ( روانشناسی )

تعداد صفحات:120

قیمت:30،000 تومان


فهرست مطالب این پایان نامه
چكیده
فصل اول كلیات
مقدمه
طرح مسئله و اهمیت آن
اهمیت موضوع پژوهش
اهداف تحقیق
فرضیة تحقیق
سوالهای تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها
جامعة آماری

فصل دوم پیشینه یا ادبیات
اختلالات شبه جسمی در DSMIV
اختلال بدریختی بدن
اختلال جسمانی كردن
اختلال شبه جسمی نامتمایز
اختلال تبدیلی
اختلال درد
خود بیمار انگاری
تشخیص، علائم و نشانه‌ها
همه گیر شناسی
انواع هذیانی و غیر هذیانی اختلال بدشكلی بدنی:
بدشكلی بدنی به عنوان یك عامل متغییر «وسواسی جبری» (OCD):
بدشكلی بدنی و اختلالات خوردن به عنوان عوامل متغیر یك اختلال تصویر بدن:
سبب شناسی:
ویژگی‌های بالینی
تشخیص افتراقی
اجزاء درمان:

فصل سوم: روش پژوهش
طرح پژوهش
جامعه و نمونه آماری
ابزار پژوهش
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم جزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم  نتایج بحث و پیشنهاد
مقدمه
بحث و نتیجه گیری و تحلیل فرضیه‎ها
پیشنهادات
فهرست منابع

چكیده
گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی(BDD)  باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیار شده است.
این پژوهش پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج عملكردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشكلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای جنس، سن، وزن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، تعداد اعضای خانواده چندمین فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ایم.
روش تحقیق در مطالعة توصیفی و روش نمونه گیری در دسترس می‌باشد. جامعة آماری را 260 نفر كه 130 نفر دانش آموزان دختر و 130 نفر دانش آموزان پسر دبیرستانی تشكیل داده‌اند.
ابزار پژوهش پرسشنامه بدشكلی بدنی و چاقی كه دارای 33 آیتم می‌باشد 19 سؤال ابتدائی در مورد اختلال دیس فیك و‌14 سؤال بعدی‌در مورد اختلال چاقی در پژوهش استفاده شده است .
تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیلة نرم‌افزار spss انجام شده است و نتیجة پژوهش این بود كه این روش  تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) می‌باشد و روش آماری به صورت تصادفی از طریق نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد.نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 07:41 ب.ظ
جمعه 29 مرداد 1389-02:10 ب.ظ"مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی  دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان عقاید مذهبی پایین"

  این محصول به صورت فایل می باشدپس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد. (تلفن سفارش:09358105480 )

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  


  تعداد صفحات: 104

قیمت:15،000 تومان

چکیده
هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که 50 نفر  از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و 50 نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان با عقاید مذهبی پایین داشتند و به طور کل تاثیر مثبت عقاید و باورهای دینی را در سازوکاری بهتر با زندگی شان می دهد.

فهرست مطالب

فصل اول : بیان مسئله
1-1-)مقدمه
1-2-) بیان مسئله
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4) سوالات پژوهش
1-5) اهداف پژوهش
1-6) فرضیه های پژوهش
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه ی تحقیق
2-1) آقار منفی بر تندرستی
2-2) زیگموندفروید
2-3) آلبرت الیس
2-4) وندل والترز
2-5) متخصصان مراقبت های اولیه
2-6) پزشکان مراقبت های اولیه
2-7) آرای روان شناسان موافق با دین
2-8) ویلیام جیمز
2-9) کارل گستاویونگ
2-10) دین و سلامت روان
2-11) مقابله ی دینی با تنش
2-12) خشنودی خوش بینانه از زندگی
2-13) تفسیر خوش بینانه از مرگ
2-14) افسردگی و خودکشی
2-15) اضطراب
2-16) مصرف سوء الکل و دارو
2-17) مطالعات درمانی
2-18) سازو کارهای ممکن برای تاثیر دین
2-19) دین و سلامت بدن
2-20) فشار خون بالا
2-21)سکته مغزی
2-22) بیماری قلبی
2-23) سرطان
2-24)مرگ ومیر ناشی از همه علل
2-25) سایر مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر دین داری بر جسم و روان
 انسان

فصل سوم : روش پژوهش
3-1) مقدمه
3-2) جامعه ی آماری پژوهش
3-3) نمونه ی آماری و روش نمونه گیری
3-4) طرح پژوهش
3-5) روش دست یابی به داده ها
3-6) پرسش نامه ی نگرش مذهبی
3-7) پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-8) اعتبار پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-9) پایایی پرسش نامه ی سلامت عمومی
3-10) روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی
3-11) مقیاس های سلامت عمومی
3-12) پرسش نامه ی خودکارآمدی
3-13) روش جمع آوری داده ها
3-14) روش اجرای اصلی پژوهش
3-15) روش آماری

فصل چهارم : یافته ها
4-1) مقدمه
4-2) داده های تحلیل شده
4-3) فرضیه های پژوهش و تائید  یا  عدم تائید آنها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه
5-2) نتایج تحقیق و بحث و بررسی
5-3) محدودیت های پژوهش
5-4) پیشنهاد های  تحقیق

منابع و ماخذ

1-1) مقدمه:
تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به این امر اختصاص می دهند. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی، در دین مقدس اسلام نیز برای نیل به این هدف، دستورات صریحی بیان شده است. مسلماً یکی از ابزارها برای توان مند کردن شخص، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را از طریق آموزش و تعلیم و تربیت به مدارج بالای انسانی ارتقاء بدهیم.
در مورد تأثیر اعتقادات دینی بر بهداشت روانی از دیر باز میان متفکران اسلامی و متخصصان روانی نظرات متفاوتی وجود داشته است. از یک سو روان کاوانی چون فروید (1939-1856) و همکاران مذبه  و اعتقادات مذهبی  را یک اختلال نورتیک تلقی کرده و دین باوری را نه تنها بر سلامت روانی مؤثر ندانسته اند، بلکه برعکس برای بهداشت روانی مخاطره آمیز نیز می دانند. (افروز، 1372) از سوی دیگر افرادی چون یونگ (1961-1875) هر گونه اعتقاد دینی، ولو این که با خرافات مانند معتقدات بشر اولیه را هم مورد توجه قرار داده و برای سلامت روانی افراد ضروری دانسته اند. (همان منبع: 15) در این راستا در سال های اخیر استفاده از روان درمانی مذهبی  در مداوای بیماری های روانی مورد بررسی قرار گرفته است. (بیان زاده، 1375).
بیان زاده (1375) روان درمانی را یک اقدام سیستماتیک به منظور رفع بیماری روانی د ر یک رویکرد شناختی- رفتاری – مذهبی  تعریف نموده و هدف از روش های درمان مذهبی  را رفع اضطراب و افسردگی از طریق جست و جوی ارزش هاو عقاید و سپس تغییر آن ها با به کارگیری روش های مذهبی  می داند. برخی دیگر از روان شناسان مانند کلکتووگالانتز (1990) عقیده دارند اگر بیمارانی که دچار اضطراب و افسردگی اند همراه با دارو درمانی تحت روان درمانی مذهبی  قرار بگیرند، سریع تر بهبود می یابند.  به هر حال پژوهش های فوق، لزوم توجه به بعد معنوی بیماران و بهره برداری از اعتقادات مذهبی  آن ها را به عنوان یک پتانسیل مثبت درمانی مطرح می نماید. اکنون با توجه به رواج سریع بیماری های روانی در جوامع امروزی نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در  زمینه ی اعتقادات مذهبی  برای درمان این افراد و در نیتجه حرکت به سوی جامعه ای سالم احساس می شود که لازم است مورد توجه مؤسسات آموزشی قرار بگیرد. مطالعه ی منابع اسلامی و نظرات دانشمندان مسلمان این نکته را روشن می کند که التزام عملی به اعتقادات مذهبی  عامل بازدارنده بسیاری از بیماری ها، مخصوصاً بیماری های روانی است. (غباری بناب، 1374)
بنابه اعتقاد علامه طباطبایی «انسان در صورت پذیرش توحید و عمل به قوانین دین، ظرفیت روانی اش گسترده تر می شود، در غیر این صورت احساس ناخوشایند و زندگی تیره و تاری خواهد داشت. (رضایی، 1378) بنابراین به نظر می رسد که افراد پایبند به برنامه های دین و دستورات آن به بسیاری از بیماری های روانی مبتلا نشوند. هر چند این نتیجه گیری از دیدگاه متفکرین اسلامی کاملاً منطقی است ولی مقبولیت عام نیافته است و بعضی از مردم معتقدند که افراد غیر مذهبی ، شادابتر و با نشاط تر از افراد مذهبی  هستند. امروزه بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان دریافته اند که دعا، نماز و داشتن ایمان محکم می تواند، نگرانی، تشویش یأس و ترس را که موجب بسیاری از بیماری هاست را بر طرف سازد (ابراهیمی قوام، 1374).
انسان برای کاهش اضطراب و رسیدن به یک نوع آرامش روانی نیازمند عامل فوق طبیعی و بی نظیری است که با تکیه بر آن بتواند بر مسائل و مشکلات روحی و روانی خود فائق آید.
شواهد موجود نیاز انسان را، حتی در شکل احساسی آن به یک نظام مطلق اخلاقی و روحی ، اثبات می کند. (پریوره، 1368) بررسی تاریخ ادیان به ویژه دین اسلام، نشان می دهد که ایمان به خدا، در درمان بیماری هایی هم چون اضطراب، احساس عدم امنیت و انواع بیماری های روانی و نیز تحقق امنیت، کاملاً موفق بوده است. این مسأله شایان توجه است که درمان، معمولاً پس از ابتلای شخص به بیماری روانی شروع می شود اما ایمان به خدا اگر از کودکی در نفس انسان استقرار یابد، نوعی مصونیت از آسیب ها و بیماری های روانی به شخص می بخشد. (نجاتی، 1368). در نهایت به طور کل باید اشاره کرد که در عصری که بشر فاصله ی زیادی از دین و معنویت گرفته و انواع و اقسام تکنولوژی های نوین و مادیات انسان را به یوغ خود کشیده است، تنها کاری که برای انسان باقی می ماند و تنها راه او همان نظریه ی معروف تنازع برای بقای داروین است که هر که قدرت بیشتری دارد حق زندگی خواهد داشت، در این گیرودار آن چه ازیادها رفته است اخلاق و معنویت است و این همان عامل نجات بخش انسان و بشریت است که با بازگشت به دین داری به معنای خالص و واقعی کلمه حاصل خواهد شد.
"بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان رووسپی و زنان غیر رووسپی"
  این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد. (تلفن سفارش:09358105480)

توضیحات:پایان نامه کارشناسی  

تعداد صفحات: 230

قیمت:12،000 تومان
فهرست مطالب
چکیده
 
فصل اول- كلیات
مقدمه   
بیان مسأله   
ضرورت و اهمیت تحقیق   
اهداف تحقیق
   
فصل دوم- ادبیات موضوع
گفتار یكم- خانواده   
تعریف خانواده   
اهمیت خانواده   
گفتار دوم - آسیبهای خانواده   
اختلاف خانوادگی   
خشونت خانوادگی   
تجاوز جنسی علیه زنان   
تجاوز جنسی علیه كودكان   
فقر و انحرافات اجتماعی   
طلاق و انحراف   
اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان   
بزهكاری یكی از افراد خانواده   
گفتار سوم- رووسپیگری   
تعریف فحشا و رووسپیگری   
الف) بررسی تاریخچه رووسپیگری در ملل ابتدایی   
ب) بررسی تاریخچه رووسپیگری در ایران   
یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله رووسپیگری   
گفتار چهارم- مبانی نظری    
مقدمه   
الف) تئوریهای جامعه‌شناسی   
نظریه كنترل   
هیرشی و نظریه علقه اجتماعی   
ساترلند و پیوند افتراقی   
نی و نظریه روابط خانوادگی   
تئوری کنترل متعادل    
خانواده و تئوری ارتباطات نسبی   
ثورن بری و نظریه تكاملی   
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا   
نظریه دین و مذهب   
تئوری امیل دوركیم   
نظریه ماركس    
ب) تئوریهای روانشناسی   
تئوری سالیوان   
تئوری واكنش به رویدادهای آزاردهنده بركوتیز   
روان‌شناسی فانون (Fanon)    
نظریه درماندگی آموخته شده   
چارچوب نظری تحقیق    
مدل نظری تحقیق   
مروری بر تحقیقات   
فرضیه های پژوهش
    
فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش
مقدمه   
روش تحقیق   
روش جمع‌آوری اطلاعات   
جامعه آماری   
روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه   
تعریف مفاهیم تحقیق   
سطح سنجش متغیرها   
روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری
   
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
-- جداول توصیفی   
-- جداول تبیینی و آزمون فرضیات
   
فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات
-- نتایج توصیفی   
-- نتایج تبیینی   
بحث و نتیجه گیری   
پیشنهادات   
محدودیت های پژوهش   
منابع و ماخذ    
پیوست
پرسشنامه
 
چکیده:
موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان رووسپی و غیر رووسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان رووسپی و زنان غیر رووسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و ... ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .
روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان رووسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان رووسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه  نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر رووسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه  نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss  و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .

ادامه مطلب

نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 07:45 ب.ظ


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic